Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


MAJĄTEK

 • Majątek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim wg stanu na dzień
  31 grudnia 2016r. obejmuje:

  • aktywa trwałe - razem: 790 785,42 zł, w tym:

   • Wartości niematerialne i prawne: 17 241,41 zł;
   • Rzeczowe aktywa trwałe: 772 737,75 zł;
   • Należności długoterminowe: 0,00 zł;
   • Inwestycje długoterminowe: 0,00 zł;
   • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 806,26 zł;

  • aktywa obrotowe - razem 2 633 475,33 zł, w tym:

   • Zapasy: 224 388,09 zł;
   • Należności krótkoterminowe: 422 938,74 zł;
   • Inwestycje krótkoterminowe: 1 879 796,35 zł;
   • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 106 352,15 zł.

  • dochody i straty:

   • w roku 2016 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim osiągnął zysk netto
    w kwocie 231 577,78 zł
    Zysk przeznaczony został na:
    • nagrody z zysku dla załogi: 34 736,67 zł;
    • zasilenie kapitału zapasowego: 196 841,11 zł.


 • Wersje archiwalne strony:
  • wersja do dnia 22 czerwca 2017r.: [ zobacz ]
  • wersja do dnia 1 czerwca 2016r.: [ zobacz ]
  • wersja do dnia 9 czerwca 2015r.: [ zobacz ]
  • wersja do dnia 27 maja 2014r.: [ zobacz ]
  • wersja do dnia 22 maja 2013r.: [ zobacz ]
  • wersja do dnia 15 maja 2012r.: [ zobacz ]
  • wersja do dnia 19 maja 2011r.: [ zobacz ]

data aktualizacji strony:
26 czerwca 2016r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl