Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


MAJĄTEK

 • Majątek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim wg stanu na dzień
  31 grudnia 2018r. obejmuje:

  • aktywa trwałe - razem: 942 042,44 zł, w tym:

   • Wartości niematerialne i prawne: 445,32 zł;
   • Rzeczowe aktywa trwałe: 937 696,65 zł;
   • Należności długoterminowe: 0,00 zł;
   • Inwestycje długoterminowe: 0,00 zł;
   • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 900,47 zł;

  • aktywa obrotowe - razem 2 462 143,02 zł, w tym:

   • Zapasy: 336 033,91 zł;
   • Należności krótkoterminowe: 453 567,66 zł;
   • Inwestycje krótkoterminowe: 1 546 101,18 zł;
   • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 126 440,27 zł.

  • dochody i straty:

   • w roku 2018 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim osiągnął zysk netto
    w kwocie 15 332,87 zł
    Zysk przeznaczony został na:
    • nagrody z zysku dla załogi: 3 833,22 zł;
    • zasilenie kapitału zapasowego: 11 499,65 zł.


 • Wersje archiwalne strony: [ zobacz ]

data aktualizacji strony:
18 czerwca 2018r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl