Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


ORGANY  SPÓŁKI

 • Zgromadzenie Wspólników

  • Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.

  • W Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, funkcje tę pełni Burmistrz Drawska Pomorskiego.

 • Rada Nadzorcza

  • Rada Nadzorcza powołana została przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
   Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, uchwałą nr 9/2013
   z dnia 22 maja 2013 r.

  • Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

   • Stanisław Żukowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   • Anna Kapusta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   • Karol Korczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej

  • Kompetencje Rady Nadzorczej:

   • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

   • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

   • wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi;

   • opiniowanie projektów programów Spółki, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki;

   • opiniowanie wniosków o zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przewyższający ch 1/5 wysokości kapitału zakładowego;

 • Zarząd

  • Jednoosobowy Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą Zakładu Energetyki Cieplnej
   Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, uchwałą nr 7/2015 z dnia 11 czerwca 2015r.

  • Skład Zarządu

   • Prezes Zarządu - Piotr Antoniewski

  • Kompetencje Zarządu:

   • Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz;

   • Gdy Zarząd składa się z jednego członka, Spółka jest reprezentowana jednoosobowo;

   • Do zarządu należą wszystkie sprawy, których ustawa lub akt założycielski nie zastrzega dla innych organów.

data aktualizacji strony:
19 czerwca 2015r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl