Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


T A R Y F A  -  obowiązująca od 8 kwietnia 2019r.

UWAGA !
Historię zmian cen taryf można zobaczyć na stronach archiwalnych BIP ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim.

I.   Informacje  ogólne

 • Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom ciepła przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 1998 r.:
  • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/224/517/U/2/98/EB (ze zmianami),
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/236/517/U/2/98/EB (ze zmianami).

 • Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą",
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 poz. 1988), zwanego w dalszej części taryfy "rozporządzeniem taryfowym",
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy "rozporządzeniem przyłączeniowym".

 • Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.

 • Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
  Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.   Objaśnienia  pojęć  używanych  w  taryfie

    Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

 • odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

 • przedsiębiorstwo ciepłownicze - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,

 • źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

 • lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

 • sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

 • przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

 • węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

 • grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

 • instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
  w obiekcie,

 • zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

 • obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

 • układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,

 • moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,

 • zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

 • sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

III.   Podział  odbiorców  na  grupy  taryfowe

 • Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:
  • źródeł ciepła,
  • sieci ciepłowniczych,
  • miejsca dostarczania ciepła.

 • Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:
  • KR 1 - źródło ciepła przy ul. Mickiewicza 1,
  • KR 2 - źródło ciepła przy ul. Ratuszowej 2,
  • KR 3 - źródło ciepła przy ul. Złocienieckiej 27,
  • KR 4 - źródło ciepła przy ul. Pocztowej 6,
  • KR 6 - źródło ciepła przy ul. Piłsudskiego 29,
  • KR 7 - źródło ciepła przy ul. Pocztowej 5,
  • KL 5 - źródło ciepła przy ul. Sobieskiego 8.

Grupy  taryfowe

 • A - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
  i eksploatowaną przez sprzedawcę.
  Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

 • B - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
  i eksploatowaną przez sprzedawcę.
  Miejscem dostarczania ciepła jest grupowy węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy i eksploatowany przez sprzedawcę.

 • C - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
  Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach odbiorcy stanowiące własność odbiorcy
  i eksploatowane przez odbiorcę.

 • D - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-2, KR-3, KR-4, KR-6, KR-7 oraz KL-5 rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

IV.   Rodzaje  oraz  wysokość  cen  i  stawek  opłat

 • Ceny i stawki opłat:

  • Grupa taryfowa "A"

   Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto
    1. Cena za zmówioną moc cieplną zł/MW/rok 140 796,94
   rata - zł/MW/m-c     11 733,08
    2. Cena ciepła zł/GJ          41,62
    3. Cena nośnika ciepła zł/m3            7,51
    4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/rok   19 716,60
   rata - zł/MW/m-c     1 643,05
    5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/GJ            6,21


  • Grupa taryfowa "B"

   Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto
    1. Cena za zmówioną moc cieplną zł/MW/rok 140 796,94
   rata - zł/MW/m-c   11 733,08
    2. Cena ciepła zł/GJ         41,62
    3. Cena nośnika ciepła zł/m3          7,51
    4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/rok  26 870,76
   rata - zł/MW/m-c    2 239,23
    5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/GJ          8,11


  • Grupa taryfowa "C"

   Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto
    1. Cena za zmówioną moc cieplną zł / MW / rok 140 796,94
   rata: zł / MW / m-c   11 733,08
    2. Cena ciepła zł / GJ         41,62
    3. Cena nośnika ciepła zł / m3          7,51
    4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł / MW / rok  34 931,70
   rata: zł / MW / m-c    2 910,98
    5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł / GJ         12,12


  • Grupa taryfowa "D"

   Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Stawki opłat netto
    1. Stawka opłaty miesięcznej za zamów. moc cieplną zł / MW 12 324,92
    2. Stawka opłaty za ciepło zł / GJ       56,27


 • Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

  Lp Wyszczególnienie Stawki opłaty za przyłączenie netto
  Na terenie:
  bez nawierzchni utwardzonej
  Na terenie:
  z nawierzchnią utwardzoną
  za każdy metr przyłącza: za każdy metr przyłącza:
  o długości:
  do 10m
  o długości:
  powyżej 10m
  o długości:
  do 10m
  o długości:
  powyżej 10m
  zł / m zł / m zł / m zł / m
  1. Przyłącze rur preizolowanych 2xDN 33,7/90 204 63 218 66
  2. Przyłącze rur preizolowanych 2xDN 42,4/110 217 65 231 68
  3. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 48,3/110 222 69 237 72
  4. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 60,3/125 254 74 270 76
  5. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 76,1/140 271 80 294 83
  6. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 88,9/160 283 85 310 88


V.   Zasady  obliczania  opłat

 • miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

 • opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji o których mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia taryfowego oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa
  w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

 • opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego
  w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;

 • miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

 • opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 31 ust.1 rozporządzenia taryfowego, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

 • opłata za przyłączenie do sieci obliczana jest - w zależności od rodzaju nawierzchni, pod jaką wykonane jest przyłącze - jako suma iloczynu każdego metra długości przyłącza z pierwszych dziesięciu metrów jego długości
  i stawki opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza o długości do 10 m oraz iloczynu długości przyłącza powyżej 10 m i stawki opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza o długości powyżej 10 m.

W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczenia określa szczegółowo § 34 rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej.

VI.   Warunki  stosowania  cen  i  stawek  opłat

 • Standardy jakościowe obsługi odbiorców - zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

 • W przypadkach:
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
  • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
  • udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  • nielegalnego poboru ciepła,

  stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII.   Zasady  wprowadzania  zmian  cen  i  stawek  opłat

 • O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

 • Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

data aktualizacji strony:
25 marca 2019r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl